Voorwaarden:
 
Algemene voorwaarden Dansschool Jeroen Haak (de heer Jeroen Haak, Dansschool Jeroen Haak, hierna: “de dansschool”)
Algemene Regels
1.a       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met de dansschool sluit.
Overeenkomsten worden enkel aangegaan met de heer Jeroen Haak.
1.b       De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren, op elk van de locaties.
1.c       Bezoekers (cursisten, gasten) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool/locatie
te houden aan de huisregels van de dansschool/locatie, alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen.
Indien men zich daar niet aan houdt is de dansschool bevoegd tot verwijdering over te gaan.
1.d       Bezoek aan de dansschool/locatie is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei
aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool/locatie.
Het gebruik van onder meer de (gratis en onbewaakte) garderobe is geheel op eigen risico.
U bent u er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport/dansen, risico’s met zich kan meebrengen en dat eventuele (gevolg) schade
die ten gevolge van het sporten/dansen bij Dansschool Jeroen Haak ontstaat, voor eigen rekening en risico is.
Er wordt op geheel vrijwillige basis gedanst/getraind en de dansschool/locatie is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of blessures.
Dansers worden nadrukkelijk gewezen op de risico’s die aan iedere sport kleven en het belang bij goede warming up en cooling down,
alsook het voorkomen van blessures door op de dansvloer rekening te houden met alle aanwezige dansers.
1.e       Verlies van, of beschadigingen toegebracht aan, eigendommen (roerende en/of onroerende goederen) van de dansschool/locatie door
toedoen van een bezoeker zal ten alle tijden verhaald worden.
1.f De dansschool/locatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
1.g       Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool,
tijdens de lessen, vrijdansen/dansavonden etc. is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van de dansschool/dansleraar.
De privacy van de leerlingen en het storend effect van de beschreven middelen zijn de hoofd redenen voor dit “verboden, tenzij” beleid.
Mocht er toestemming verkregen zijn voor het maken van foto’s/film/opnamen, dan zijn deze uitsluitend voor privé gebruik en mogen ze niet op sociaal
media/internet of andere wijze worden gedeeld, vermenigvuldigd en/of verspreid. Toestemming om gedurende een dansles, dansavond,
of andere activiteit van of bij de dansschool opnames te maken is steeds enkel tot die gelegenheid beperkt.
Voor een volgende gelegenheid zal steeds opnieuw toestemming moeten worden gevraagd. Toestemming kan, zonder opgaaf van redenen,
met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Zo toestemming verleend wordt gaan de gefilmde personen ermee akkoord dat hun beeltenis
wordt vastgelegd. De dansschool mag opnames gemaakt tijdens lessen, dansavonden en/of andere activiteiten vrijelijk en zonder daarvoor
een vergoeding verschuldigd te zijn gebruiken, zowel op de website als in reclameuitingen of andere media, een en ander in de breedste zin des woords.
1.h De vrijdansavonden zijn in beginsel, tegen betaling, toegankelijk voor iedereen, al kan zonder opgaaf van redenen, de toegang worden geweigerd.
1.i De lessen zijn niet openbaar maar besloten en alleen toegankelijk voor leden en door de dansschool toegelaten personen
(denk aan: oud-leerlingen, gastdocenten en geïnteresseerden die een kennismaking willen). Mocht u een van de lessen willen bezoeken/bijwonen
om een keer te kijken dan moet dit vooraf worden overlegd met de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen,
met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Ook voor privé lessen geldt dat deze besloten zijn,
tenzij in overleg met de dansschool van die beslotenheid wordt afgeweken. Ook de afwijking van de beslotenheid bij privélessen
kan op ieder moment zonder opgave van redenen worden ingetrokken.
1.j Het is niet toegestaan eigen consumpties, snacks of eten in de dansschool/locatie te nuttigen.
1.k Het is niet toegestaan met naaldhakken de vloer te betreden, of schoenen of ander schoeisel te dragen waarmee men de vloer kan beschadigen.
Sportschoenen zijn niet geschikt om te dansen. Het gebruik van ongeschikt schoeisel in brede zin geschiedt op eigen risico.
Dansers zijn steeds zèlf verantwoordelijk voor het gebruik van geschikt schoeisel, zowel om schade te voorkomen, alsook om blessures te voorkomen.
Iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van onjuist schoeisel, het nalaten zich voldoende op te warmen en ander gedrag waaruit schade en / of letsel
voor kan vloeien wordt uitgesloten.Tevens is het dansen op sokken en/of blote voeten zowel gelet op de risico’s die daarmee gepaard gaan,
alsook om hygiënische redenen,niet toegestaan.
1.l Privé lessen, dient u uiterlijk 48 uur van te voren af te melden, bij niet aanwezig zijn wordt de les/de lessen
volledig in rekening gebracht.
1.m Het maken van liften is ten alle tijden verboden. Een lift is een beweging of een deel van een variatie,
waarbij de partner bewust door de andere partner van de vloer wordt geheven.
Ook het naar de grond laten vallen van partner vanuit een situatie als lift is niet toegestaan.
De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade, als u dit verbod negeert.
Inschrijving

2.a       De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
2.b       Na inschrijving is een cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Door bijwonen van de 1e dansles van een cursus, verplicht u zich voor de hele cursus,
tenzij voorafgaand anders is overeengekomen met de dansschool. De betaling van het cursusgeld dient voor aanvang van de tweede les te geschieden tenzij
de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Betaling in termijnen is in sommige gevallen mogelijk,
dit dient voorafgaand met de dansschool overeen te worden gekomen. Mocht u de cursus niet volledig bijwonen, dan is er geen restitutie van het lesgeld.
Het volledige cursusbedrag dient te worden voldaan, ook als u een afspraak heeft om het lesgeld in termijnen te betalen. De tweede termijn wordt betaald
op een datum die u specifiek heeft afgesproken met de directie, zonder een dergelijke specifieke afspraak uiterlijk in de 5e les van de cursus.
Als een minderjarige/jongere zich inschrijft zijn de ouders verantwoordelijk voor het nakomen van de betaling van de cursus.
2.c Ons debiteurenbeleid is als volgt, indien een herinnering na 14 dagen noodzakelijk mocht zijn kost de 1e herinnering € 25,00 aan administratiekosten.
De 2e herinnering na 28 dagen kost € 50,00. Daarna wordt de vordering uit handen gegeven aan een externe partij, alle hieraan verbonden kosten en rente
zullen volledig voor uw rekening zijn.
2.d De Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk en per mail als via de website van de dansschool geschieden. Inschrijving gebeurt door het opgeven van
naam, adres, geboortedatum, telefoon, e-mailadres en andere gegevens die worden gevraagd op het inschrijfformulier.
2.e De cursussen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
De cursus
3.a       De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn.
Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten bij aanvang van de cursus, langdurige ziekte van de leraar, etc.
3.b De dansschool is gerechtigd de openingstijden en groepslessen aan te passen in de schoolvakanties, bij een tekort aan deelnemers en tijdens feestdagen.
3.c De dansschool is gerechtigd om uit te wijken naar een andere dansruimte.    
3.d       De cursus wordt gegeven door een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares volgens de normen van Dansschool Jeroen Haak, die naar beste weten en kunnen
de lessen verzorgt.
3.e Inhalen van de lessen is alleen mogelijk als er een andere cursus op dezelfde locatie, en op hetzelfde niveau in het op dat
moment actieve rooster staat, of als in overleg tussen cursist en dansschool in een andere (lager, soms hoger) niveau cursus kan worden ingehaald.
De cursist wordt alleen in de gelegenheid gesteld om in te halen als er sprake is van overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden)
en als er voor de betreffende lessen is afgemeld. De mogelijkheid om in te halen geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen.
Het inhalen van lessen geldt alleen voor het lopende seizoen.
3.f Het is de dansschool toegestaan door omstandigheden de les te verschuiven, vooruit of achteruit qua tijd, dit geeft de cursist niet het
recht om de cursus te annuleren of het abonnement zonder rechten op te zeggen.
3.g Een cursus is het aantal lessen zoals vermeld op het rooster of mondeling besproken, met aangegeven tijd en dag.
3.h Alle beslissingen en omstandigheden in artikel 3 zijn enkel te nemen door de dansschool en zijn slechts aan diens beoordeling onderworpen.
Overige verplichtingen
4.a       De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is cursisten dan ook ten strengste
verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, of cursusmateriaal te verspreiden.
4.b       Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 500,- per overtreding aan de dansschool
onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie:
- Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 4.c is vervat.
4.c       Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst
tussen dansschool en cursist dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.
Deze cursussen/lessen worden alleen gegeven aan:
- personen die staan ingeschreven bij de FDO (Federatie Dansleraren Organisaties) als zijnde in opleiding voor de beroepen dansleraar,
assistent dansleraar of danssporttrainer of deelcertificaat.
- personen die staan ingeschreven bij de FDO (Federatie Dansleraren Organisaties) als zijnde in opleiding voor de beroepen dansleraar,
danssporttrainer, coach, jurylid op de niveaus 1 2 3 4 van de opleiding FDO "nieuwe stijl".
- personen die staan ingeschreven bij de Engelse organisaties I.S.T.D. (Imperial Society Teachers of Dancing) of de I.D.T.A
(International Dance Teachers' Association) als zijnde in opleiding voor de beroepen dansleraar op de volgende niveaus; Student Teacher,
Associate, Licentiate, Fellow (Fellowschip).
- Personen die in het bezit zijn van een FDO diploma of deelcertificaat. In alle andere gevallen geldt hetgeen beschreven is in regel 4.a